Смотри ОДНОКЛАССНИКТЕН ЫР КОЧУРУУ ЖЕ СКАЧАТЬ ЭТУУ КЫРГЫЗЧА САБАК КАК СКАЧАТЬ ПЕСНИ С ОДНОКЛАССНИКОВ. Главня: куз жонундо ыр саптар кыргызча. Атага арналган ыр саптар куттуктоо 60 жаш юбилей кызынын атынан орусча ыр последний вупусной. Суйуу жонундо ырлар,суйуу создору кыздарга,Суйуу жонундо лирикалар,Суйуу жонундо ыр. По запросу куз жонундо ыр кыргызча найдено 2 песни. Ырлар скачать, окул апанын тосту, СТИХИ О ПАМЯТИ ПРО СЫНА, куз майрамы ырлар, Нохчий стих школа, эссе на тему куз келди на кыргызском. 1 сентябрь жонундо саламдашуу 1 сентябрь жонундо ыр.

. Тап, табышмак Өзү тегерек, Жарыгы эң керек Күндүз көрөм, Түндөсү көрбөйм. (Күн) Күнү-түнү тынбаган, Бөлө чапса сынбаган. (Суу) Каза берсе түбү жок Кайда барса жүгү жок 'Кадры' бар үнү жок (Ой) Эки күлүк бар Биринен бири озот Алдыны көздөй Кадам созот (Бут) Бели ичке кылдай, Бир мүнөт жөн турбай.

Куз Жонундо Ырлар

Көтөрөт тал куурай, Өзүнөн кырк курдай. (Кумурска) Нөшөрлөп жамгыр басылды Күн жаркып нуру чачылды. Асмандан түстүү боёк жип Ийилип жерге тартылды. (Күн желе) Абзий Кадыров Чапаны ала-була, Учканда кара буга. Бирдеме көрүп калса, Шакылдап салат чууга.

Ырлар

(Сагызган) Абайла, ага тийбе, Үстү толо ийне. (Кирпи) Айткулу Мамбетисаев Жер үстүндө чачы, Жер астында башы. (Сабиз) Тиши жок, тили бар, Шаңшыган үнү бар. ООзу курч ороктой Алгырды билип ал. (Бүркүт) Колу жок, буту жок, Терезеге сайма саят (Аяз) Ийнеси жок, жиби жок, Тереземди саймалайт. Тызылдатып эрте-кеч, Бети-колум аймалайт. (Аяз) Жылгаяк тээп, жылып басат, Кыш ичи иштеп, жай ичи жатат.

Алар жансыз, бирок төртөө, Экөө бутта, экөө колдо, Тогуз ай баспай, Кыш түшкөндө болот жорого. (Лыжа) Уктаарында бүрүшүп, Аяк-бутун жазданат. Колтугун жыттап кырылдап, Коңуругу таш жарат. (Мышык) Муруту бар, ээгинде сакалы жок, Тону бар киерине, чапаны жок. Пайдасы үй ичинен табылган соң, Талаага барып келер сапары жок. (Мышык) Узун куйрук, кызгылт жүн, Шек алдырбай жойлогон. Айбан туруп өтө куу, Ал эмне, ойлогун.

(Түлкү) Түшүрбөй баштан калпагын, Жарык кылат жан жагын. (Лампочка) Өзү бир, көзү миң. (Элек) Сүйлөөнү билбейт, Арсылдап үрбөйт. Кишиге тийбейт, Бирок үйгө киргизбейт. Кана эмесе, табалы, Ойлонуп жообун айталы. (Кулпу) Өзү ачуу, Тамакка салсаң таттуу.

(Туз) Сууда өнөт, Сууда өсөт. Сууда бышып, Суу менен желет. (Күрүч) Мейли оку оңунан, Мейли оку соңунан.

Тынбай желчү кайсы даам, Тамактардын баарынан. (Нан) Токтосун Самудинов Башында топу, Боорунда кулак. Оозунан ичип, Мурдунан куят. (Чайнек) Токтосун Самудинов Жазылма түндүк төбөмдө Жол бербейт жаан дегенге. Көп өткөн элдин санынан Калкалайт күндүн нурунан. (Кол чатыр) Абзий Кадыров Суу ичпейт да, жем жебейт, Каалашыңча мине бер - Чарчабайт да, тердебейт.

Куз

(Велосипед) Кызыл селде молдо бар, Таңдан азан чакырат. Кыя баспай дан көрсө, Ошол замат катырат.

( Короз), Абзий Кадыров Уккан сөзүн кайталайт, Өзүнчо эле кайкалайт. Уят кылып койбосун, Орой создү байкап айт. ( Тоту куш) Абзий Кадыров Жүнүн көрсөң үлпүлдөк, Күндүз уктайт сүлкүлдөп.

Кечте көзү көрөгөн, Жемин издеп жөнөгөн. ( Үкү) Абзий Кадыров Кубарбайт да, куурабайт, Жайы дагы, кышы да.

Дайм кетпей сакталат, Буркураган жыты да, Бул эмне болучу? ( Арча) Желими жок, мыгы жок, Чебер уста жасаган. Ал кандай жай, төрт мезгил Ата-бабаң жашаган? ( Боз үй), Байтемир Асаналиев Жыланга окшош – сойлобойт, Колдо тынбай ойдолойт. Андан катуу сестенип, Атың катуу жорголойт. ( Камчы), Байтемир Асаналиев Асманда койлор жайнайт, Артынан койчусу айдайт.

( Жылдыздар жана Ай) Аркалуудан оонабас, Куйруктуудан шыйпаңдабас, Жаактуудан кепшебес. ( Уй, Кой, Жылкы) Бука моюндуу, Буура сандуу, Карчыга канаттуу, Шумкар буттуу, Жылан боорлуу, Кылыч куйруктуу. ( Чегиртке) Тетигин койсоң бурап, Алысты жакын кылат. Дүйнөдөгү укмуштар Көз алдыңда турат. ( Телевизор) Коңгуроосу шыңгырайт Кулагыңа шыбырайт. Сен сүйлөсөң, жооп айтат, Бул эмне, билсең айт.

( Телефон) Алтын көкүл атасы Аалам көркүн ачып турат, Күмүш нурдуу карындашы көлөкөлөп качып турат. Атасын айланып жүрөт, карындашы байланып жүрөт. (Күн, жер, ай) Аркы өйүздөгү карагай берки өйүзгө жыгылат, Берки өйүздөгү карагай аркы өйүзгө жыгылат. (Кирпиктер) Жер үстүндө чачы, Жер астында башы.Бул эмне? (Сабиз) Колу жок, согуп турат, Буту жок, жүрүп турат.

(Саат) Өзү таттуу, мупмуздак, Бирок аны ичпейсиң. Алып берсе идишин, Катыратып бүт жейсиң. (Балмуздак) Гүлдөн гүлгө конушат. Балдар кармап ойношот, Бардык жерде болушат. (Көпөлөк) Бир үңкүрдө 32 бир тууган (32 т иш ) Бир чынынын ичинде эки тамак бар.

Куз Жонундо Ырлар Балдарга

(жумуртка) Башы жарык, Өзү арык. Кармасаң турат, Койберсең жатат. (шланг) Ымымылдак, ымымылдактын үстүндө пышпышылдак, пышпышылдактын үстүндө кайнар булак, кайнар булактын үстүндө чийген камыш, анын үстүндө кенен талаа, кенен таланын үстүндө кара токой, кара токойдун ичинде кара доңуз. (ооз, мурун, көз, каш, чеке, чач, бит) Элексиз элеп, даяр ун берет.

Куз Жонундо Ырлар

Жебейбиз аны, бирок турмушта керек. Ар жылда келет. (кар) Атасы молдо, апасы жорго, кызы бийчи, баласы ырчы. (көпүрө, суу, балык, бака) Жатсаң, турсаң колуңда, Түшүрбөйсүң тагынып.

Ишти алып барасың, Сен ошого багынып? (саат) Былк-былк, былк семиз, Кабыргасы жок семиз. (камыр) Эки бир тууган, бирок бирин-бирин көрө алышпайт. (көздөр) Көктөн түшкөн көк буурчак, Көз ачырбайт сабалап. Жемиш бакты кыйратты, Денелерин жаралап? (мөндүр) Кызыл селде молдо бар, Таңдан азан чакырат. Кыя баспай дан көрсө, Ошол замат катырат.

Куз Жонундо Ырлар Кыргызча

(короз) Кичинекей келинчек, Күндө тебет селкинчек. (сөйкө) Байлап койсоң басып кетет, Чечип койсоң туруп калат. (бут кийим) Элчи келди биздин үйгө сүйүнчүлөп, Аты бар сонун, минейин десең заты жок. Сүйүнчүсүнө эки кой энчилеп, соёюн десең сөөгү жок. (наристе, бешик, эненин сүтү) Жердиги ак, кыюсу кара, Ача кайрык төрт талаа. (калпак) Өлөбай акем өлөм дейт, Кырк баласы 40 жагынан жөлөйт дейт.

Куз Жонундо Ырлар

(түндүк жана кырк уук) Желими жок, мыгы жок, Чебер уста жасаган. Ал кандай жай, төрт мезгил Ата бабаң жашаган? (боз үй) Аркалуудан оонабас, Куйруктуудан шыйпаңдабас, Жаактуудан кепшебес. (уй, кой, жылкы) Сүйлөйт бирок укпайт. (ооз) Жыланга окшош – сойлобойт, Колдо тынбай ойдолойт. Андан катуу сестенип, Атың катуу жорголойт. (камчы) Суу качан тик турат?

(шишеге куйганда) Атасы куш, энеси чычкан дешет, Муну өзү да оңойсуз сезет. Жашынып күндүз кечке жарда жатып, Кечинде кадалаңдап жерди кезет. (жарганат) Асманда бар, Жерде жок. Саманда бар, Чөптө жок. (А тамгасы) Талаада айбар жатты, Жатып-жатып каза тапты, Каза тапса да Өзүнө пайда тапты.

(капкан) Ашка салсам жоголду. Анын даамын оңдоду. (туз) Эки бутун көтөрүп, ортосуна итерет. (араба) От жанында каралуу катын олтурат. (казан) Баласы атасынын кулагын чукуйт. (кулпу менен ачкыч) Бозоруп кирип, кызарып чыгат.

(нан) Жездекем жез тумшугу менен жер чукуйт. (тамчы) Кыпкызыл алма, Эр болсоң карма. (чок) Бара берет, бара берет, Оозу ачылып кала берет.

Comments are closed.